Trang chủ > Tài liệu kế toán > Bài tập kế toán > Bài tập kế toán quản trị có đáp án

Bài tập kế toán quản trị có đáp án

Một số bài tập kế toán quản trị có đáp án cho sinh viên ngành kế toán

Công ty kế toán hà nội biên soạn một số bài tập kế toán quản trị có đáp án cho các bạn sinh viên đang theo học mộ kế toán quản trị

bài tập kế toán quản trị có đáp án

Đề bài 1 bài tập kế toán quản trị có đáp án

Tại 1 cửa hiệu cát tóc, chủ cửa hiệu thuê 5 người thợ. Mỗi người được trả tiền công 10.000đ/h làm việc. Các thợ làm việc trong 50tuần/năm, mỗi tuần 40h. Chi phí về khấu hao TSCĐ và các thiết bị hành ngề của cửa hàng 6.000.000đ/năm. Tiền thuê nhà 5.000.000đ/tháng. Giả định của hiệu chỉ thực hiện 1 dịch vụ là cắt tóc và các chi phí gồm các khoản mục kể trên với số thu mỗi đầu khách la 10.000đ.

Yeu cầu:

1. Hãy tính SDĐP đơn vị của mỗi khách hàng được phục vụ

2. Tính điểm hoà vốn của cửa hiệu trong năm

3. Tổng lợi nhuận của của hiệu là bn nếu số khachs hàng được phục vụ la 20.000. TÍnh DT an toàn.

4.giả sử chủ nhà cho thuê yêu cầu chủ cửa hiệu thanh toán tièn hàng năm theo phương thức: 20.000đ + 10% số thu của cửa hiệu. trong TH này hãy tính điểm hoà vón mới. khi đó để đạt mức LN như câu 3 thì số khách hàng được phục vụ phải là bao nhiêu?

5. Nếu thay đổi hình thức trả lương cho thợ cát tóc từ lương thời gian sang lương sản phẩm thì nên xác định đơn giá tiìen lườn là bao nhiêu để lợi nhuận của hiệu không thay đổi ( số khách hàng phục vụ như hiện nay)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đáp án:

1. SDDP đơn vì là 10.000 đ/ ng.

2. Điểm hoà vốn = 166 tr: 10.000 = 16.000

(16.600;166 tr) là điểm hoà vốn

3.LN = DT- CP= 20.000x10.000 - 166 tr= 34 tr

Doanh thu = 200 tr

4. Gọi Q là số khách hàng đc phục vụ trong năm

Ta có DT = 10.000xQ

Cp thuê nhà = 20.000 + 10%x10.000xQ= 20.000+1000Q

Điểm hoà vốn

10.000Q= 20.000+1000Q+106.000.000

Q= 11.780 khách hàng

Điểm hoà vốn (11.780; 117,8 tr)

Lợi nhuận là 34 tr

10.000Q - 20.000+1000Q+106.000.000 = 34 tr

Q= 15.558

5.

Gọi L là số lương trả cho thợ theo sp

Ta có số tiền công sẽ là 20.000xL ( 20.000 là số kh phục vụ k đổi)

200 tr - (20.000L + 66 tr) = 34 tr

L = 5000 Đ/NG

Vậy nếu mỗi người thợ hớt một cái đầu sẽ được trả 5000 đ/ng

 

Đề bài 2 bài tập kế toán quản trị có đáp án:

Công ty Marston sản xuất các nhiệt kế dùng một lần và được bán cho bệnh viện thông

qua một mạng lưới các đại lý bán hàng ở Mỹ và Canada. Những đại lý bán hàng bán một số

lượng các sản phẩm cho khách sạn ngoài các nhiệt kế của Marston. Các đại lý bán hàng hiện

tại được trả 18% hoa hồng trên doanh thu và tỷ lệ hoa hồng này được dùng khi ban giám đốc

của Marston chuẩn bị bản báo cáo hoạt động dự kiến cho năm tới như sau:

Công ty Marston

Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu............................................... ............. 30.000.000$

Giá vốn hàng bán..............................

Chi phí biến đổi.................. 17.400.000

Chi phí cố định......................... 2.800.000 20.200.000

Lãi gộp.........................................

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Chương 6 - Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

239

Chi phí bán hàng và hành chính:

Hoa hồng................................. 5.400.000

Chi phí quảng cáo cố định........ 800.000

Chi phí hành chính cố định........ 3.200.000 9.400.000

Thu nhập hoạt động ròng:........... $400.000

Vì hoàn thành được bản báo cáo trên, Ban giám đốc của Marston đã biết rằng các đại lý

bán hàng độc lập đang đòi tăng tỉ lệ hoa hồng lên 20% mức doanh thu cho năm sắp tới. Đây là

lần thứ 3 họ đòi tăng mức hoa hồng trong vòng 5 năm. Kết quả là, Ban giám đốc công ty đã

quyết định điều tra khả năng thuê lực lượng bán hàng của riêng mình để thay thế các đại lý

bán hàng.

Người kiểm soát của công ty Marston dự tính rằng công ty sẽ phải thuê 8 nhân viên kinh

doanh để phủ khắp thị trường và chi phí tiền lương hàng năm sẽ là khoảng 700.000$, bao gồm

các chi phí phụ cấp. Nhân viên bán hàng cũng sẽ được trả hoa hồng là 10% doanh thu. Chi phí

đi lại và giải trí dự tính là khoảng 400.000$ trong năm. Công ty sẽ phải thuê giám đốc kinh

doanh và nhân viên phụ trách và lợi ích phụ cấp sẽ là 200.000$ trên năm. Để thúc đẩy, cả đại

lý bán hàng đã hoạt động thay mặt Marston, giám đốc tính rằng ngân sách của công ty cho chi

phí quảng cáo cố định cần được tăng thêm 500.000$.

Yêu cầu:

1. Giả sử rằng doanh thu là 30.000.000$, lập bản báo cáo hoạt động cho năm tới với

những điều kiện sau:

a. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.

b. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.

c. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.

2. Tính điểm hòa vốn của Marston cho năm sắp tới với những giả định sau:

a. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.

b. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.

c. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.

3. Tham chiếu từ câu trả lời 1 b ở trên. Nếu công ty thuê lực lượng bán hàng riêng của

mình, thì doanh số là bao nhiêu để đạt được mức thu nhập hoạt động mà công ty nhìn nhận

rằng nếu doanh thu là $30.000.000 và công ty tiếp tục bán cho đại lý (ở mức hoa hồng 20%).

4. Xác định mức doanh thu mà ở đó thu nhập hoạt động sẽ bằng nhau cho dù Marston

Corporation bán thông qua đại lý (ở mức hoa hồng 20%) hay sử dụng một lực lượng bán hàng

của riêng mình.

5. Chuẩn bị đồ thị trên đó chỉ ra mức lợi nhuận cho cả hai trường hợp.

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Chương 6 - Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

240

a. Hoa hồng cho đại lý bán hàng tăng 20%.

b. Công ty có lực lượng bán hàng của riêng mình.

6. Viết một bản báo cáo cho chủ tịch của Marston, trong đó bạn giải thích và tư vấn liệu

công ty có nên tiếp tục thuê đại lý bán hàng độc lập (với mức hoa hồng 20%) hoặc sử dụng

lực lượng bán hàng riêng. Giải thích lý do tại sao bạn lại tư vấn như vậy.

 

Đáp án:

Bài tập khó quá mình làm thử bạn chỉ nên dùng kết quả để so sánh thôi vì cách làm mỗi trường dạy một khác.

 

1/Báo cáo KQKD theo PP toàn bộ

a/ TH dữ nguyên tỷ lệ HH 18% (như đầu bài)

Doanh thu.............................30.000.000

Giá vốn hàng bán...................20.200.000

 

Lãi gộp...................................9.800.000

 

Chi phí bán hàng và hành chính:9.400.000

Thu nhập hoạt động ròng:...........400.000

 

b/ Hoa hồng tăng lên 20%

 

 

Doanh thu..................................30.000.000

Giá vốn hàng bán........................20.200.000

Lãi gộp........................................9.800 .000

 

Chi phí bán hàng và hành chính:….10.000.000

Thu nhập hoạt động ròng:........... ….-200.000

 

c/ TH Công ty tự tổ chức đội bán hàng riêng

 

Doanh thu..................................30.000.000

Giá vốn hàng bán........................20.200.000

Lãi gộp........................................9.800 .000

 

Chi phí bán hàng và hành chính:…. 8.800.000

Thu nhập hoạt động ròng:........... …1.000.000

 

2/Tính điểm hòa vốn các TH

a/ TH hoa hồng 18%

Tổng chi phí biến đổi:22.800.000

Chi phí cố định:6.800.000

DT hòa vốn = ĐP*DT/(DT-BP)

= 6.800.000 *30.000.000/(30.000.000-22.800.000) = 28.333.333

b/ TH hoa hồng tăng lên 20%

- Chi phí biến đổi tăng thêm 600.000= 23.400.000

- Chi phí cố định: 6.800.000

DT hòa vốn = 6.800.000*30.000.000/(30.000.000-23.400.000) = 30.909.091

c/ Thành lập đội Bán hàng mới

Chi phí biến đổi giảm 3.600.000 còn: 19.200.000

Chi phí cố định tăng thêm 3.000.000 thành 9.800.000

DT hòa vốn = 30.000.000*9.800.000/(30.000.000-19.200.000) = 27.222.222

 

3/ Để công ty lỗ 200.000 như câu 1b thì doanh thu là (DTm)

LNm = DTm - (CPCĐ+CPBĐ)

=> DTm = -200.000 + 9.800.000 + CPBĐ

Mà tỷ lệ chi phí biến đổi/Doanh thu = 0,64

DTm = 9.600.000/0,36 = 26.666.667

 

4/ Xác định doanh thu tại đó LN theo phương án trả HH 20%(PA1) và LN theo PA thành lập đội bán hàng mới (PA2).

Ta có tỷ lệ BP/DT của PA1 = 23,4/30 = 0,78

Tỷ lệ BP/DT của PA2 = 19,2/30 = 0,64

PT lợi nhuận (PA1) = DT-CP = DT – 6.800.000-0,78*DT (1)

PT lợi nhuận (PA2) = DT – 9.800.000 – 0,64*DT (2)

1=2 => 0,22DT – 6.800.000 = 0,36DT – 9.800.000

=> DT = 21.428.571

 

5/ Đồ thị bạn tự vẽ được

 

6/Viết 1 bản báo cáo nội dung là nên tổ chức đội bán hàng riêng vì các đại lý đã đòi tăng hoa hồng nhiều lần và nếu không đáp ứng yêu cầu thì có thể họ sẽ không tiếp tục bán hàng cho Công ty vì họ kinh doanh nhiều mặt hàng chứ không chỉ riêng mặt hàng nhiệt kế của Công ty.

 

Trong đề bài có 1 số chỗ không rõ lắm (VD chỗ màu đỏ) nên có thể kết quả chưa chính xác đâu

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội