Trang chủ > Tài liệu kế toán > Bài tập kế toán > Bài tập và bài giải kế toán tài chính doanh nghiệp

Bài tập và bài giải kế toán tài chính doanh nghiệp

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có lời giải cho sinh viên kế toán

Một số bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp gồm các công việc cụ thể và thực tế phát sinh tại doanh nghiệp cho sinh viên tham khảo

bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp

 

Bài tập số 9 

Căn cứ vào tài liệu dưới đây tại DN nhà nước A: 

I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Tổng nguyên giá TSCĐ có đến 30/9 là 1.500 triệu đồng, trong đó cần tính khấu hao là 1.250 triệu đồng.

2. Dự kiến đến ngày 01/11, bộ phận XDCB sẽ bàn giao cho doanh nghiệp một công trình kiến trúc mới hoàn thành đưa vào sản xuất với giá trị là: 280 triệu đồng.

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Ngày 01/4 doanh nghiệp mua thêm một máy công cụ đã sử dụng để dùng cho phân xưởng sản xuất phụ, với giá thoả thuận chưa có thuế GTGT là: 324 triệu đồng, thuế GTGT là: 32,4 triệu đồng.

2. Ngày 01/6 doanh nghiệp đưa vào sử dụng cho phân xưởng sản xuất chính một máy mới với giá mua chưa có thuế GTGT là: 420 triệu đồng, thuế GTGT là: 42 triệu đồng, các chi phí khác để đưa TSCĐ vào hoạt động bình thường với giá chưa có thuế GTGT là: 30 triệu đồng, thuế GTGT là: 3 triệu đồng.

3. Ngày 01/7 doanh nghiệp dự kiến thanh lý xong một số dụng cụ đo lường ở bộ phận bán hàng (đủ tiêu chuẩn TSCĐ) đã khấu hao đủ, nguyên giá: 120 triệu đồng, dự kiến thu về giá trị thanh lý là: 4 triệu đồng (đã trừ tất cả chi phí cho thanh lý).

4. Ngày 01/9 doanh nghiệp bán một số thiết bị không cần dùng với nguyên giá là: 90 triệu đồng đã khấu hao 90%, giá bán thoả thuận là: 5 triệu đồng.

5. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch dự kiến là: 2.718 triệu đồng.

Yêu cầu:

Hãy tính: Số tiền khấu hao và hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế hoạch của doanh nghiệp A?

Biết rằng:

- Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Tỷ lệ khấu hao bình quân năm KH như năm báo cáo bằng: 12%.

 

Đáp số:

+ MK = 223,46 (triệu đồng)

2.718

+ HTSCĐ =                       = 1,5 (lần)

1.530 + 2.094

2

Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng NG bình quân TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh trong kỳ thì sẽ thu được 1,5 đồng doanh thu về tiêu thụ sản phẩm.

 

Bài tập số 10 

 

Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp Cơ Khí: 

I. Tài liệu năm báo cáo 

Theo số liệu trên Bảng cân đối kế toán ngày 30/9 thì tổng nguyên giá TSCĐ của doanh nghiệp hiện có như sau:

- Nguyên giá TSCĐ dùng trong sản xuất công nghiệp: 1.535 triệu đồng.

- Nguyên giá TSCĐ dùng trong hoạt động phúc lợi:    140 triệu đồng.

- Nguyên giá TSCĐ chờ thanh lý:                 55 triệu đồng.

- Nguyên giá TSCĐ không cần dùng:              20 triệu đồng.

Tổng nguyên giá TSCĐ năm báo cáo là:      1.750 triệu đồng. 

Trong quý IV năm báo cáo, doanh nghiệp sẽ mua một TSCĐ mới đưa vào kinh doanh với giá chưa có thuế GTGT là: 120 triệu đồng, thuế GTGT là: 12 triệu đồng vào ngày 01/11 và đến ngày 01/12 sẽ bán hết số TSCĐ không cần dùng có đến ngày 30/9 năm báo cáo.

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Ngày 01/02 lắp ráp xong một máy mới và đưa vào sản xuất với giá chưa có thuế GTGT là: 240 triệu đồng, thuế GTGT là: 24 triệu đồng, các chi phí khác trước khi đưa tài sản đó vào hoạt động với giá thanh toán là: 26,4 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là: 2,4 triệu đồng.

2. Ngày 01/5 doanh nghiệp đem góp vốn liên doanh bằng một TSCĐ hữu hình có nguyên giá là: 180 triệu đồng, đã khấu hao 30 triệu đồng. TSCĐ đem góp vốn được các bên tham gia liên doanh đánh giá trị giá vốn góp là: 150 triệu đồng.

3. Ngày 01/6 doanh nghiệp sẽ tiến hành nhượng bán một số TSCĐ không cần dùng ở bộ phận bán hàng, nguyên giá là: 165 triệu đồng. Biết các tài sản này đã khấu hao 80%.

4. Ngày 01/9 doanh nghiệp mua một TSCĐ thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt với giá chưa có thuế Tiêu thụ đặc biệt là: 120 triệu đồng, thuế Tiêu thụ đặc biệt là: 80%, thuế GTGT:10%, các chi phí khác trước khi đưa tài sản vào sử dụng với giá thanh toán là: 33 triệu đồng (trong đó thuế GTGT là: 10%).

5. Ngày 19/10 doanh nghiệp sẽ làm xong thủ tục sa thải hết số TSCĐ chờ thanh lý của năm báo cáo. Thu thanh lý TSCĐ này dự kiến là 0,3 triệu đồng.

Yêu cầu: 

Hãy xác định số tiền khấu hao phải trích năm kế hoạch của doanh nghiệp Cơ khí?

Biết rằng: - Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?

- Tỷ lệ khấu hao bình quân năm KH như năm báo cáo và bằng:

- TSCĐ dùng cho phúc lợi tập thể đều không thuộc phạm vi khấu hao

 

 

Đáp số:  MK = 272,4 (triệu đồng)

 

 

Bài tập số 11 

 

Công ty ABC dự kiến nhập một một hệ thống thiết bị toàn bộ của Nhật, giá mua tính ra đồng Việt Nam: 500 triệu đồng, thuế nhập khẩu 2% trên giá mua, thuế GTGT: 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ về đến Công ty: 25 triệu đồng, chi phí lắp đặt chạy thử hết: 15 triệu đồng. Thời gian hữu dụng 5 năm

Yêu cầu: Hãy tính số tiền khấu hao hàng năm của hệ thống thiết bị trên theo phương pháp:

a. Đường thẳng.

b. Phương pháp số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở những năm cuối.

Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 

Hướng dẫn giải  : 

 

+ Doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính:

550

MK =          = 110 triệu/năm

5

+ Doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp kết hợp:

TK = 20%

TK/điều chỉnh = 20% * 1,5 = 30%

 

 

Bài tập số 12 

 

Tại công ty T&T có tài liệu sau: 

I. Theo tài liệu kế toán ngày 31/12/200x như sau: 

Toàn bộ TSCĐ đều thuộc phạm vi tính khấu hao, không có TSCĐ chờ xử lý.

II. Năm 200x +1 dự kiến tình hình sau: 

1. Ngày 01/6 bán bớt một số thiết bị cũ. Nguyên giá: 480 triệu đồng, đã khấu hao đủ.

2. Ngày 01/7 nhập thêm một số máy móc chuyên dùng đưa vào sử dụng, nguyên giá: 600 triệu đồng.

3. Ngày 01/8 nhập thêm một số máy vi tính dùng cho quản lý doanh nghiệp, nguyên giá: 30 triệu đồng.

Yêu cầu: 

Hãy lập kế hoạch khấu hao cho năm 200x+1?

Biết rằng: Tỷ lệ khấu hao bình quân năm 200x+1 như tỷ lệ khấu hao bình quân năm 200x.

 

Hướng dẫn giải : 

 

+ Tỷ lệ khấu hao bình quân năm báo cáo:

TK = 20% * 5% + 55% * 14% + 15% * 12,5% + 10% * 20% = 13%

+ NGđ = 10.000 (triệu đồng)

+ NGt = 600 + 30 = 630 (triệu đồng)

Năm Số tiền khấu hao Giá trị còn lại
1 550.000 * 30% = 165.000 385.000
2 385.000 * 30% = 115.500 269.500
3 269.500 * 30% = 80.850 188.650
4 188.650 : 2     = 94.325 94.325
5 = 94.325 0

 

+ NGt = 312,5 (triệu đồng)

+ NGg = 480 (triệu đồng)

+ NGg = 280 (triệu đồng)

+ NGc = 10.000 + 630 - 480  = 10.150 (triệu đồng)

+ NG = 10.000 + 312,5 - 280 = 10.032,5 (triệu đồng)

+ MK = 10.032,5 * 13%    = 1.304,225 (triệu đồng)

 

 

Bài tập số 13 

 

Có tài liệu về giá trị TSCĐ của công ty Rạng Đông như sau:

I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Tổng nguyên giá TSCĐ có đến ngày 30/9: 2.500 triệu đồng, trong đó phải tính khấu hao: 2.200 triệu đồng. Trong tổng nguyên giá TSCĐ cần

Nhóm TSCĐ Nguyên giá Tỷ lệ khấu hao %
1. Nhà cửa, vật kiến trúc 2.000 5
2. Máy móc, thiết bị 5.500 14
3. Phương tiện vận tải 1.500 12,5
4. Phương tiện quản lý 1.000 20

 

khấu hao có: 50% TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp, 30% thuộc vốn tự có, số còn lại được hình thành từ nguồn vốn vay dài hạn của ngân hàng. Số tiền khấu hao luỹ kế đến 30/9 năm báo cáo: 750 triệu đồng.

2. Ngày 01/11 dự kiến bộ phận XDCB sẽ bàn giao một phân xưởng mới đưa vào sản xuất với giá dự toán là: 84 bằng nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển. Số tiền khấu hao dự tính trích trong quý IV năm báo cáo: 80 triệu đồng.

 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Ngày 01/3 doanh nghiệp mua một ôtô và đưa vào vận chuyển hàng hoá bằng quỹ đầu tư phát triển với giá thanh toán là: 340 triệu đồng, các chi phí khác trước khi đưa ôtô vào sử dụng với giá thanh toán là: 8 triệu đồng.

2. Ngày 01/4 doanh nghiệp thanh lý một số dụng cụ đo lường đang sử dụng ở bộ phận bán hàng, nguyên giá là: 100 triệu đồng, đã khấu hao đủ, dự kiến thu thanh lý TSCĐ này: 2 triệu đồng. Biết tài sản này được hình thành từ nguồn vốn vay dài hạn của ngân hàng.

3. Ngày 01/7 doanh nghiệp vay dài hạn ngân hàng nhập khẩu một máy sấy và đưa vào sản xuất, giá nhập khẩu tính ra đồng Việt Nam: 200 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 30%, thuế suất thuế GTGT: 10%, chi phí vận chuyển và chạy thử với giá chưa có thuế GTGT: 3,5 triệu đồng, thuế GTGT: 0,35 triệu đồng.

4. Ngày 01/10 doanh nghiệp đưa vào dự trữ một máy công cụ, nguyên giá: 180 triệu đồng, đã khấu hao 80%. Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

5. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm kế hoạch như năm báo cáo và bằng: 12%.

6. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm dự kiến cả năm: 3.809,625 triệu đồng.

 

Yêu cầu: 

1. Tính số tiền khấu hao phải trích năm kế hoạch và phân phối tiền khấu hao theo chế độ hiện hành.

2. Tính số vốn cố định bình quân năm kế hoạch.

3. Tính hiệu suất sử dụng TSCĐ và VCĐ năm kế hoạch.

4. Lập Bảng kế hoạch khấu hao TSCĐ năm kế hoạch.

Biết rằng: Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 

Đáp số:

 

1. MK = 315,69 (triệu đồng)

+ MK trả nợ vay     =  61,596(triệu đồng)

+ MK để lại doanh nghiệp = 254,094 (triệu đồng)

 

2. Tính vốn cố định bình quân năm kế hoạch:

Vđ = 2.284 - (750 + 80) = 1.454 (triệu đồng)

Vc = 2.795,5 - (830 + 315,69) = 1.649,81 (triệu đồng)

1.454 + 1.649,81

Vcđ =                       = 1.551,905 (triệu đồng)

2

3. HTSCĐ = 1,5 (lần) Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng NG bình quân TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh thì sẽ thu được 1,5 đồng doanh thu về tiêu thụ sản phẩm.

Hvcđ = 2,45 (lần)  Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng VCĐ bình quân TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh thì sẽ thu được 2,45 đồng doanh thu về tiêu thụ sản phẩm.

4. Lập biểu kế hoạch khấu hao TSCĐ (tương tự bài 7)

 

 

Bài tập số 14 

 

Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp Nhà nước Y: 

I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Căn cứ vào tài liệu trên Bảng cân đối kế toán ngày 30/9 thì số dư về TSCĐ: 16.500 triệu đồng. Trong đó có một số TSCĐ là:

- Giá trị quyền sử dụng đất lâu dài:      1.200 triệu đồng.

- Giá trị TSCĐ thuộc phúc lợi tập thể:     200 triệu đồng.

- Giá trị TSCĐ đã khấu hao đủ (từ tháng 5): 100 triệu đồng (nhà kho)

- Giá trị TSCĐ không cần dùng:           100 triệu đồng.

2. Tháng 10 doanh nghiệp mua một phương tiện vận chuyển dùng cho bán hàng với giá mua chưa có thuế GTGT: 200 triệu đồng, thuế GTGT: 10%.

3. Tháng 12 bán hết số TSCĐ không cần dùng có đến 30/9.

4. Khấu hao luỹ kế đến 31/12: 1.120 triệu đồng.

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Ngày 01/02 dùng quỹ đầu tư phát triển mua một thiết bị sản xuất hoá đơn chưa có thuế GTGT: 240 triệu đồng, thuế GTGT: 5%. Chi phí lắp đặt chạy thử hết: 12 triệu đồng.

2. Ngày 01/05 thanh lý xong một nhà kho đã khấu hao đủ ở đầu năm kế hoạch. Nguyên giá: 100 triệu đồng. Chi phí cho thanh lý: 1 triệu đồng, giá trị thu hồi khi thanh lý: 2 triệu đồng. Nhà kho trước đây mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách cấp.

3. Ngày 13/05 mua một thiết bị sản xuất dưới hình thức trao đổi tương tự. Nguyên giá thiết bị đem đi trao đổi: 180 triệu đồng, đã khấu hao: 60 triệu đồng. Chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị nhận về trước khi đưa vào sử dụng hết: 1,2 triệu đồng. Thiết bị này trước đây mua sắm bằng nguồn vốn tự có.

4. Ngày 01/06 đưa một phương tiện vận chuyển đi góp vốn liên doanh dài hạn với công ty K (cơ sở đồng kiểm soát). Nguyên giá: 360 triệu đồng, đã khấu hao: 60 triệu đồng, được Hội đồng liên doanh đánh giá theo giá trị còn lại. Phương tiện này trước đây mua bằng quỹ đầu tư phát triển.

5. Ngày 01/08 vay dài hạn ngân hàng mua một thiết bị đo lường thí nghiệm giá thanh toán: 264 triệu đồng (trong đó thuế GTGT: 24 triệu đồng), chi phí vận chuyển lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng hết: 1,8 triệu đồng.

6. Ngày 01/09 sửa chữa lớn hoàn thành một thiết bị sản xuất (sửa chữa lớn nâng cấp). Nguyên giá: 200 triệu đồng, chi phí cho sửa chữa lớn theo hợp đồng: 24 triệu đồng được trả bằng vốn vay dài hạn.

7. Ngày 01/10 nhập khẩu một ô tô con dùng cho bộ phận QLDN. Giá mua tại cửa khẩu tính ra đồng Việt Nam: 300 triệu đồng, thuế nhập khẩu phải nộp: 100%, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 50%, thuế GTGT phải nộp: 10%. Ôtô đựợc mua sắm bằng quỹ đầu tư phát triển.

8. Ngày 01/12 thanh lý một số dụng cụ thể thao (đủ tiêu chuẩn TSCĐ). Nguyên giá: 18 triệu đồng đã hết thời hạn sử dụng. Chi phí cho thanh lý dự kiến: 0,2 triệu đồng, thu về thanh lý dự kiến 0,5 triệu đồng. TSCĐ này trước đây mua sắm bằng quỹ phúc lợi.

9. Doanh thu bán hàng thuần dự kiến cả năm: 27.567,089 triệu đồng.

10.Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân năm kế hoạch như năm báo cáo và bằng 10%.

Biết rằng: - Trong nguyên giá TSCĐ cần khấu hao đến đầu năm kế hoạch có 30% thuộc vốn vay dài hạn

- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

- TSCĐ dùng cho phúc lợi tập thể đều không thuộc phạm vi trích khấu hao

 

Yêu cầu:

1. Tính nguyên giá bình quân TSCĐ cần khấu hao năm kế hoạch.

2. Tính số tiền khấu hao phải trích năm kế hoạch và phân phối số tiền khấu hao theo chế độ hiện hành?

3. Lập Biểu kế hoạch khấu hao TSCĐ năm kế hoạch?

4. Tính hiệu suất sử dụng TSCĐ, VCĐ năm kế hoạch?

 

Đáp số: 

1. NG = 15.481,01 (triệu đồng)

2. MK = 1.548,101 (triệu đồng)

+ MK trả nợ vay = (15.120 * 30% + 118,75) * 10% = 465,475 (triệu đồng)

+ MK để lại doanh nghiệp = 1.548,101 - 465,475  = 1082,626 (triệu đồng)

3. Lập biểu kế hoạch khấu hao TSCĐ (tương tự bài 7)

4. HTSCĐ = 1,76 (lần) Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng NG bình quân TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh thì sẽ thu được 1,76 đồng doanh thu về tiêu thụ sản phẩm.

Hsv  = 2   (lần)

Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng VCĐ bình quân TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh thì sẽ thu được 2 đồng doanh thu về tiêu thụ sản phẩm.

 

 

 

Từ khóa: , ,

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội