Bài tập định khoản kế toán doanh nghiệp

1. Ngày 01/03/2014 Công ty mua 1 bộ Điều hòa SAM SUNG (Tài sản cố định):

– Tổng giá trị chưa thuế GTGT là: 50.000.000đ, chưa thanh toán cho người bán

– Chi phí lắp đặt chạy thử bao gồm thuế GTGT 10% là: 3.300.000đ, đã thanh toán bằng tiền mặt.

Giải: Ta có 2 cách định khoản như sau:

 

Cách 1: Tách từng nghiệp vụ cụ thể:

Nghiệp vụ 1:

Nợ TK 211: 50.000.000đ

Nợ TK 1332: 5.000.000đ

Có TK 331: 55.000.000đ

 

Nghiệp vụ 2:

Nợ TK 211 : 3.000.000đ,

Nợ TK 1332 : 300.000đ

Có TK 111 : 3.300.000đ.

 

Cách 2: Ta thực hiện bút toán kép:

– Xác định nguyên giá TSCĐ mua về: = (Giá trị tại thời điểm mua về + Các chi phí liên quan để đưa vào sử dụng (chưa tính thuế GTGT)) = 50.000.000đ + 3.000.000đ = 53.000.000đ.

 

Nợ TK 211 : 53.000.000đ.

Nợ TK 1332 : 5.300.000đ.

Có TK 331: 55.000.000đ

Có TK 111: 3.300.000đ.

 

2. Ngày 03/03/2014 Công ty xuất Tiền Mặt chi Tạm ứng cho Nhân viên Dung đi công tác, số tiền: 6.000.000đồng.

Nợ TK 141: 6.000.000đ

Có TK 111 : 6.000.000đ

 

3. Ngày 05/03/2014 Công ty Bảo An (Khách hàng) chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng kỳ trước số tiền: 30.000.000 đồng.

Nợ TK 112: 30.000.000đ

Có TK 131 : 30.000.000đ

 

4. Ngày 09/03/2014 Công ty chuyển khoản Trả Nợ cho Người bán số tiền: 70.000.000 đồng.

Nợ TK 331: 70.000.000

Có TK 112: 70.000.000

 

5. Ngày 15/03/2024 Công ty chuyển khoản Trả tiền Vay Ngắn hạn số tiền: 50.000.000 đồng.

  Bài tập kế toán chi phí sản xuất có lời giải

 

Nợ TK 311: 50.000.000

Có TK 112: 50.000.000

 

6. Ngày 16/03/2014 Công ty rút Tiền gửi Ngân hàng về Nhập Quỹ Tiền Mặt, số tiền: 80.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 80.000.000

Có TK 112 : 80.000.000

 

7. Ngày 18/03/2014 Nhân viên Dung hoàn trả tiền Tạm Ứng nhập Quỹ Tiền mặt số tiền: 1.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 1.000.000

Có TK 141 : 1.000.000

 

8. Ngày 20/03/2014 Công ty phải Nộp Thuế GTGT đầu ra bằng Tiền mặt, số tiền: 15.000.000 đồng.

Nợ TK 33311: 15.000.000

Có TK 111: 15.000.000

 

9. Ngày 25/03/2014 Công ty mua Hàng hóa số tiền: 165.000.000 đồng – đã bao gồm thuế GTGT 10%, đã chuyển khoản để trả tiền cho Người bán hàng.

– Chi phí vận chuyển để hàng về Nhập kho là: 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT10%) đã thanh toán bằng tiền mặt.

 

Giải: Ta có 2 cách định khoản như sau:

 

Cách 1: Tách từng nghiệp vụ cụ thể:

 

Nghiệp vụ 1:

– Giá tính thuế = 165.000.000/(1 + 10%) = 150.000.000

Nợ TK 156: 150.000.000

Nợ TK 1331: 15.000.000

Có TK 112: 165.000.000

 

Nghiệp vụ 2:

Nợ TK 156: 2.000.000

Nợ TK 1331: 200.000

Có TK 111: 2.200.000

 

Cách 2: Ta thực hiện bút toán kép:

Nợ TK 156: 152.000.000

Nợ TK 1331: 15.200.000

Có TK 111: 2.200.000

Có TK 112: 165.000.000

 

10. Ngày 30/03/2014 Công ty chuyển khoản thanh toán tiền lương cho nhân viên tổng số tiền: 60.000.000 đồng.

Nợ TK 334 : 60.000.000

  Bài tập kế toán chi phí sản xuất có lời giải

 

Có TK 112: 60.000.000

 

Lưu ý: Những nghiệp vụ trên là mình định khoản hạch toán theo quyết định 48 nhé các bạn. Vì đại đa số các công ty hiện nay đang áp dụng theo QĐ 48.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *